ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลัก โดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ


รหัสประจำตัวนักศึกษา : * เช่น 5431281000
ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

** หมายเหตุ :
     -ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจะต้องประเมินครูผู้สอนก่อน ถึงจะสามารถดูเกรดแต่ละรายวิชาได้
     - โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานวัดผลอีกครั้ง
     - นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้อีกช่องทาง ทาง RMS
     - ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562
     - หากมีปัญหาติดต่อได้ที่ LINE ID :: เพิ่มเพื่อน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-611847 แฟกซ์ 053-611847
ผู้เข้าใช้งานวันนี้ 37 คน    ทั้งหมด 42096 คน.